Silk

Silk


sukienka jedwabna - DIY- Madame Lala - for sale (klik)
buty - Allegro.pl
biżuteria - Zara
okulary / torebka - Mohito

"Chińskie podanie głosi, że jedwab został odkryty w ogrodzie cesarza Huang Di, żyjącego w latach 2698 - 2598 p.n.e. Według legendy cesarz poprosił swą żonę Xi Lingshi, by sprawdziła, jaki szkodnik niszczy drzewa morwowe. Cesarzowa zauważyła, że są to białe larwy, które przędą błyszczące kokony. Przypadkowo jeden kokon wpadł jej do wrzątku i okazało się, że można wyciągnąć z niego delikatną nić, którą Xi Lingshi zawinęła na szpulkę. W ten sposób, jak głosi legenda, odkryła tajemnicę produkcji jedwabiu.
Chińczycy strzegli tej tajemnicy przez około 2000 lat. Przez ten czas Chiny miały monopol na produkcję jedwabiu, który eksportowały tzw. jedwabnym szlakiem. Każdego, kto zdradziłby tajemnicę jego wyrobu, czekał wyrok śmierci. Według relacji bizantyńskich historyków Teofanesa i Prokopiusza z Cezarei tajemnica jedwabiu została przemycona z Chin do Konstantynopola przez dwóch mnichów dopiero w roku 550. Cesarstwem Wschodniorzymskim (Bizancjum) rządził wówczas Justynian I. Mieszkańcy Bizancjum kupowali chiński jedwab, który był przywożony tzw. jedwabnym szlakiem przez kupców. Wędrowali oni przez kilka miesięcy, pokonując 4800 km i narażali życie, podążając przez terytoria ogarnięte wojną. W Europie jedwab wart był majątek, dlatego władcy Bizancjum zależało na zdobyciu tajemnicy jego produkcji. Obiecał dwóm mnichom, że sowicie ich wynagrodzi, jeśli przywiozą jajeczka jedwabników z Chin i posiądą sekret ich hodowli. Plan się powiódł, wysłańcy zdobyli ok. 26 tysięcy jajeczek i przetransportowali je do Europy, chowając je w wydrążonym wnętrzubambusowych kijów, którymi się podpierali. Prawdopodobnie jednak to tylko legenda, ponieważ hodowla jedwabników jest udokumentowana na terenie bizantyńskiej Syrii już w V wieku."
źródło - Wykipedia
Tak, tą sukienkę uszyłam z jedwabiu...
****
*,,The Chinese myth says that silk was discovered in the garden of Emperor Huang Di. According to legend, the Emperor asked his wife Xi Lingshi to examine how the worm destroys the mulberry trees. Empress noticed that they are white larvae which spin cocoons shiny. Coincidentally one of her cocoon fell into boiling water, and it turned out that you can draw from it a delicate thread and Xi Lingshi wrapped it on the spool. In this way, the legend proclaims, discovered the secret of silk production. The Chinese guarded the secret for 2,000 years. During this time, China had a monopoly on the production of silk, which exported the so-called Silk Road. Anyone who would betray the secret of his product, he waited a death sentence. According to reports from the Byzantine theologians, Teofanesa and Procopius of Caesarea, the secret of silk was smuggled from China to Constantinople by two monks. Byzantium was ruled by the Byzantine Empire, Justinian I. The residents bought Chinese silk, which was transported * Silk Road * by merchants. They wandered for several months, beating 4800 km and risked their lives, following territories engulfed by war. In Europe, silk was worth a fortune, because the ruler of Byzantium wanted to capture the mystery of its production. He promised two monks that amply reward them if they will bring silkworm eggs from China and inherit the secret of their farming. The plan worked, messengers gained about 26,000 eggs and transported them to Europe, hiding them in the hollow interior of bamboo sticks, which they propped up. But arguably it is only a legend, because silk culture is documented in Byzantine Syria already the fifth century." Source - Wikipedia Yes - this dress was made of silk.
Pozdrawiam Madame Lala
Copyright © 2014 Kaycat&Isabell , Blogger