Maxi na lato ?

Maxi na lato ?

dress - Madame Lala
shoes - Guess
bracelet - Gleam.pl
Dress - Sold

Długa sukienka jest moją ulubiona częścią garderoby latem. Można się ją nosić na co dzień w mieście, warto ją również zabrać ze sobą na wakacje ponieważ, sprawdza się w wielu sytuacjach. Doskonała będzie zarówno w wydaniu plażowym, w czasie spacerów, jak i w roli szykownej kreacji na wieczorne wyjście. Wszystko zależy od tego, jakie dobierzemy do niej dodatki.
**** Long dress is my favorite part of the summer wardrobe. You can wear it every day in the city, worth also take it on holiday because it is used in many situations. Perfect will release both the beach, during walks, as well as the role of chic dress for a night out. It all depends on what we will choose according to her additives.

Pozdrawiam
Madame Lala
only white

only white


sukienka - 10 euro
buty - DeeZee
kapelusz - H&M

Nie wyobrażam sobie lata bez koloru białego. Biorąc pod uwagę pogodę za oknem - jest idealny. Jak widać na zdjęciach nie zestawiłam tego klasycznie, czyli biały + czarne lub czerwone sandałki - ale połączyłam biel z neonowym żółtym (najmodniejszym kolorem tego lata). W ten sposób stworzyłam nowoczesny wygląd, który nikogo nie zanudzi. Odsyłam do wpisu * ,,I love white" * - więcej informacji o białym kolorze.*

****
I can not imagine summer without white color. Taking into account the weather outside - is ideal. As you can see in the pictures I didn't set this classically, white + black or red sandals - but I combined white with yellow (the most fashionable color this summer). Thereby I created a modern look that no one will be bored. I refer to an entry * I love white * - more information about white.

Silk

Silk


sukienka jedwabna - DIY- Madame Lala - for sale (klik)
buty - Allegro.pl
biżuteria - Zara
okulary / torebka - Mohito

"Chińskie podanie głosi, że jedwab został odkryty w ogrodzie cesarza Huang Di, żyjącego w latach 2698 - 2598 p.n.e. Według legendy cesarz poprosił swą żonę Xi Lingshi, by sprawdziła, jaki szkodnik niszczy drzewa morwowe. Cesarzowa zauważyła, że są to białe larwy, które przędą błyszczące kokony. Przypadkowo jeden kokon wpadł jej do wrzątku i okazało się, że można wyciągnąć z niego delikatną nić, którą Xi Lingshi zawinęła na szpulkę. W ten sposób, jak głosi legenda, odkryła tajemnicę produkcji jedwabiu.
Chińczycy strzegli tej tajemnicy przez około 2000 lat. Przez ten czas Chiny miały monopol na produkcję jedwabiu, który eksportowały tzw. jedwabnym szlakiem. Każdego, kto zdradziłby tajemnicę jego wyrobu, czekał wyrok śmierci. Według relacji bizantyńskich historyków Teofanesa i Prokopiusza z Cezarei tajemnica jedwabiu została przemycona z Chin do Konstantynopola przez dwóch mnichów dopiero w roku 550. Cesarstwem Wschodniorzymskim (Bizancjum) rządził wówczas Justynian I. Mieszkańcy Bizancjum kupowali chiński jedwab, który był przywożony tzw. jedwabnym szlakiem przez kupców. Wędrowali oni przez kilka miesięcy, pokonując 4800 km i narażali życie, podążając przez terytoria ogarnięte wojną. W Europie jedwab wart był majątek, dlatego władcy Bizancjum zależało na zdobyciu tajemnicy jego produkcji. Obiecał dwóm mnichom, że sowicie ich wynagrodzi, jeśli przywiozą jajeczka jedwabników z Chin i posiądą sekret ich hodowli. Plan się powiódł, wysłańcy zdobyli ok. 26 tysięcy jajeczek i przetransportowali je do Europy, chowając je w wydrążonym wnętrzubambusowych kijów, którymi się podpierali. Prawdopodobnie jednak to tylko legenda, ponieważ hodowla jedwabników jest udokumentowana na terenie bizantyńskiej Syrii już w V wieku."
źródło - Wykipedia
Tak, tą sukienkę uszyłam z jedwabiu...
****
*,,The Chinese myth says that silk was discovered in the garden of Emperor Huang Di. According to legend, the Emperor asked his wife Xi Lingshi to examine how the worm destroys the mulberry trees. Empress noticed that they are white larvae which spin cocoons shiny. Coincidentally one of her cocoon fell into boiling water, and it turned out that you can draw from it a delicate thread and Xi Lingshi wrapped it on the spool. In this way, the legend proclaims, discovered the secret of silk production. The Chinese guarded the secret for 2,000 years. During this time, China had a monopoly on the production of silk, which exported the so-called Silk Road. Anyone who would betray the secret of his product, he waited a death sentence. According to reports from the Byzantine theologians, Teofanesa and Procopius of Caesarea, the secret of silk was smuggled from China to Constantinople by two monks. Byzantium was ruled by the Byzantine Empire, Justinian I. The residents bought Chinese silk, which was transported * Silk Road * by merchants. They wandered for several months, beating 4800 km and risked their lives, following territories engulfed by war. In Europe, silk was worth a fortune, because the ruler of Byzantium wanted to capture the mystery of its production. He promised two monks that amply reward them if they will bring silkworm eggs from China and inherit the secret of their farming. The plan worked, messengers gained about 26,000 eggs and transported them to Europe, hiding them in the hollow interior of bamboo sticks, which they propped up. But arguably it is only a legend, because silk culture is documented in Byzantine Syria already the fifth century." Source - Wikipedia Yes - this dress was made of silk.
Pozdrawiam Madame Lala
I love white

I love white

bluzka - Tally Weijl
spodenki - Madame Lala
japonki - Venezia
okulary - Ray-Ban
biżuteria - Zara

"Kolor biały zajmuje szczególne miejsce w palecie barw. Bliski absolutu i światła, kojarzy się z reguły z czystością i niewinnością, ale nie jest to jedyna jego wymowa. Kiedy pomyślisz o bieli i zamkniesz oczy, co widzisz? Czy nie nasuwa się pod powieki śnieżna przestrzeń zimowego krajobrazu? Zima to chłód i dystans, ale także ogromna jasna płaszczyzna, którą możesz zapełnić tym, czym chcesz. Jest jak czysta tablica, która zachęca do działania, do zapisania nowych historii. To także przestrzeń, w której możesz swobodnie oddychać, w której nikt nie zakłóca twojej pracy. Czyż duża jasna przestrzeń nie daje nam swobody i lekkości? To najpełniej pojęta wolność!
Biel zawiera w sobie wszystkie pozostałe barwy, jest zatem na swój sposób wszechstronna, reprezentując sobą wartości wszystkich kolorów. Jednocześnie drzemie w niej potrzeba dotknięcia  „wszystkiego”, wszelkich możliwych doznań, jakie tylko zjawią się w zasięgu rąk. Biały kolor najchętniej noszą osoby, które nie lubią być ograniczane i starają się być za wszelką cenę niezależne. W pozytywnym wydaniu wskazuje dążenie do podkreślenia własnej indywidualności, dojrzałości, samodzielności. Bywa jednak, że do założenia takiego ubrania skłania przejściowe nawet poczucie nałożenia ograniczeń i biała barwa jest manifestacją potrzeby zerwania krepujących więzów.
Zwróć uwagę, że większość duchowych mistrzów nosi białe szaty i zaleca ten kolor do ćwiczeń nad rozwojem wewnętrznym. Tym bardziej, że tajnym odpowiednikiem bieli jest FIOLET.
Reasumując, podstawowe przesłanie bieli brzmi: zróbcie mi miejsce, abym mógł zacząć działać, pokazać swoje ogromne możliwości i to jaki jestem doskonały, stwórzcie mi przestrzeń, obdarujcie mnie wolnością, abym mógł zebrać jak najwięcej nowych ciekawych doświadczeń."

****

"White color has a special place in the color palette. Middle absolute and light, usually associated with purity and innocence, but it is not the only one of its pronunciation. When you think about the white and close your eyes - what do you see? Do not come to mind under the eyelids snowy winter landscape space? Winter is cold and also it is the distance, but also a huge light plane, which you can fill what you want. It's like a clean blackboard, which encourages action to save the new history. It is also a space where you can breathe freely, in which nobody interferes with your work. Whether a big bright space gives us the freedom and lightness? This is most fully understood freedom! White contains all the other colors, so it is versatile in its own way, representing the values of all colors. At the same time slumbers the need to touch "everything", all possible feeling that they will come within reach. White color wear most people who do not like to be restricted and trying to be independent at all costs. The positive release indicates aspiration to underscore his own individuality, maturity, self-reliance. Sometimes, however, that the premise of such clothes induces even transient sense to impose restrictions and the white color is a manifestation of the need to break the embarrassing ties. Please note that the majority of spiritual masters wearing white robes and recommends this color to the exercise of the internal development. The more that the secret counterpart of white - is purple. In summary, the basic message of white reads, "do a place for me that I could start working, show their immense possibilities and it is what I am perfect, create a space for me, give me a freedom so I can collect as many new exciting experiences".


źródło - http://cichawoda85.w.interia.pl/kolory.htm

Pozdrawiam
Madame Lala :)
holidays

holidays

W końcu nadszedł upragniony czas wakacji, a co za tym idzie mnóstwo wolnego czasu i beztroskich chwil wypoczynku.
Dlatego właśnie planujemy zrobić małą przerwę na blogu, by wypocząć i uzbierać siły na kolejne wpisy :)

Do usłyszenia!

Życzymy udanych wakacji!

****


In the end, came coveted vacation time, and hence a lot of free time and carefree moments of relaxation.
That is why we are planning to do a little break on the blog to rest and gather strength for the next entries :)

Talk to you soon!

We wish you a wonderful holiday!

klapki - Venezia
okularki przeciwsłoneczne - Mohito
naszyjnik - Zara
kapelusz - H&M
sukienka kupiona w Sh, zmieniłam dół.
sukienka jedwabna - uszyta 
sukienka - Sh
sukienka - mojego projektu
sukienka - H&M
No i kremy z filtrem to podstawa :)

Copyright © 2014 Kaycat&Isabell , Blogger